Statut

Związek  Polaków  na  Litwie  (ZPL)

KOłO  BIAŁA   WAKA

Związek Polaków na Litwie (ZPL) – polska organizacja zrzeszająca członków mniejszości polskiej (Polonii) na Litwie. Liczy około 11 tys. członków. Powstał w 1990 roku i zastąpił o rok wcześniejsze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (pierwszą powojenną oficjalną organizację polską na Litwie).Polacy na Litwie

ZPL broni praw mniejszości polskiej, prowadzi działalność oświatową i kulturalną, wspiera polskie inicjatywy społeczno-kulturalne i gospodarcze. Wydaje tygodnik „Nasza Gazeta”.

Społeczność polska na Litwie liczy ok. 235-300 tysięcy osób. Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, stanowią ok. 6,7 proc. ludności kraju.

Związek Polaków na Litwie jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej oraz do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. z 2008 r. Nr 25, poz. 249)).

   Artykuł 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.1. Formą prawną Związku Polaków na Litwie jest asocjacja.
1.2. Związek Polaków na Litwie (dalej zwany ZPL) jest samodzielną, nie dążącą do zysku publiczną osobą prawną.
1.3. ZPL działa zgodnie z Konstytucją Republiki Litewskiej, Kodeksem Cywilnym Republiki Litewskiej, Ustawą Republiki Litewskiej o asocjacjach, uchwałami rządu Republiki Litewskiej, innymi aktami prawnymi, zaś swoją działalność prowadzi w oparciu o Statut swojej organizacji.
1.4. ZPL jest osobą prawną, posiadającą własną pieczęć, nazwę, konto rozliczeniowe w instytucji kredytującej.
1.5. ZPL posiada swoją symbolikę, na którą składa się wizerunek Pogoni i Orła.
1.6. ZPL jest publiczną osobą prawną użyteczności o ograniczonej odpowiedzialności cywilnej.
1.7. ZPL za podjęte zobowiązania ręczy własnym mieniem, lecz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, podjęte przez poszczególnych jego członków.
1.8. Członkowie ZPL nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania ZPL.
1.9. Siedziba ZPL mieści się pod adresem: ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno, Republika Litewska.
1.10. ZPL został założony na czas nieokreślony.
1.11. Prawa i odpowiedzialność cywilną ZPL zyskuje i realizuje poprzez swoje organy zarządzania.

Artykuł 2
CELE, FUNKCJE I ZADANIA ZPL

 2.1. Celem ZPL jest koordynacja działań członków asocjacji, reprezentowanie i obrona ich interesów oraz (albo) zaspokajanie innych interesów publicznych.
2.2. Różnorodna, zgodna z ustawodawstwem działalność na rzecz społecznego, ekonomicznego, oświatowego i kulturalnego rozwoju zamieszkałych w Republice Litewskiej obywateli narodowości polskiej.
2.3. Działalność na rzecz odrodzenia narodowego, formowania świadomości narodowej, wychowania dzieci i młodzieży, pielęgnowania tradycji chrześcijańskich w pochodzącej z tego kraju grupie etnicznej o wielowiekowych tradycjach.
2.4. Formułowanie oczekiwań i problemów zamieszkałych na Litwie Polaków, obrona ich praw obywatelskich i narodowościowych w oparciu o Konstytucję Republiki Litewskiej, inne ustawy, normy prawa międzynarodowego.
2.5. Popularyzacja i pielęgnowanie języka polskiego przy jednoczesnym przestrzeganiu ustaw Republiki Litewskiej o języku państwowym i innych oraz poszanowaniu dla praw innych języków w miejscowościach, gdzie Polacy stanowią większość lub znaczny odsetek mieszkańców.
2.6. Odrodzenie kultury narodowej zamieszkałych na Litwie Polakó
2.6.1. opieka (lub) zarządzanie działalnością założonych z inicjatywy ZPL domów kultury polskiej – w Wilnie i innych miejscowościach;
2.6.2. opieka nad założonymi (wyposażonymi, odremontowanymi lub zbudowanymi) z inicjatywy ZPL budynkami, pomnikami oraz innymi obiektami, posiadającymi wartość historyczną i kuluralną;
2.6.3. wydawanie w języku polskim społeczno-kulturalnych periodyków ZPL;
2.6.4. zakładanie, rozwój placówek oświatowych różnego szczebla, w których nauka odbywa się w języku polskim, oraz współpraca z nimi;
2.6.5. wspieranie placówek kultury i oświaty;
2.6.6. udzielanie wszechstronnego wsparcia dla twórczości literackiej, działalności edytorskiej oraz sztuki ludowej;
2.6.7. pomoc o ochronie polskiej kulturalnej i historycznej spuścizny na Litwie;
2.6.8. propagowanie historycznych tradycji walk o wyzwolenie narodowe zamieszkałych na Litwie Polaków;
2.6.9. umacnianie więzi kulturalnych z Rzeczypospolitą Polską oraz polskimi organizacjami działającymi na wychodźstwie;
2.6.10. wszechstronne informowanie społeczności polskiej na Litwie o życiu narodu polskiego, propagowanie jego historii, kultury, osiągnięć naukowych, literatury i sztuki, również ludowej:
2.6.11. zwalczanie wszelkiego rodzaju nieprzychylnych wobec innych narodów przesądów narodowościowych oraz stereotypów, ciążących na harmonijnym współistnieniu i wzajemnym zrozumieniu obywateli Republiki Litewskiej.
2.7. Propagowanie i popularyzacja dotyczących różnych dziedzin życia osiągnięć zamieszkałych na Litwie Polaków, propagowanie w środowisku polskim na Litwie kultury innych narodowości.
2.8. Popieranie wszelkiej działalności, mającej na celu pogłębienie wiedzy zamieszkałych na Litwie Polaków z historią kraju, a także ich dążeń do opanowania języka państwowego.
2.9. Metody działalności ZPL:
2.9.1. współpraca z państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi i politycznymi organizacjami oraz partiami:
2.9.2. bezpośrednie zaangażowanie w społeczne procesy, ich monitorowanie oraz publiczna ocena, walka z biurokracją, brakiem gospodarności, naruszaniem zasad sprawiedliwości społecznej, z niszczeniem i zanieczyszczeniem naturalnego środowiska, jeżeli prowadzi to do łamania praw człowieka;
2.9.3. udział w zakładaniu fundacji społecznych i innych, wykorzystywanie zgodnie z ustawodawstwem środków finansowych oraz innego mienia, pozyskanych od organizacji państwowych, społecznych, międzynarodowych, pozarządowych, fundacji, innych osob fizycznych i prawnych;
2.9.4. informowanie społeczności o naruszeniach praw i swobód obywatelskich jej przedstawicieli, udzielanie ludziom pomocy w obronie tych praw;
2.9.5. organizowanie referendów, związanych z problemami mieszkańców polskiego pochodzenia oraz przedkładanie ich postulatów instytucjom państwowym i innym organizacjom;
2.9.6. organizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wieców, pikiet, manifestacji, procesji i różnorodnych marszy;
2.9.7. organizowanie wystaw fotograficznych, sztuki, w tym ludowej, twórczości dziecięcej, organizowanie wieczorków twórczych, koncertów, innych imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych, prezentacja filmów i spektakli;
2.9.8. wspieranie twórczości amatorskiej – kółek szkolnych, chórów, zespołów dramatycznych;
2.9.9. wspieranie oraz zakładanie placówek oświatowych, bibliotek, czytelni, klubów, muzeów, zespołów twórczości amatorskiej, literackiej, zorganizowanej działalności młodzieżowej;
2.9.10. organizowanie szkoleń, kursów i seminariów na tematy języka, historii i kultury polskiej oraz gospodarczej;
2.9.11. naświetlanie polskiej tematyki w środkach masowego przekazu;
2.9.12. udzielania wsparcia i pomocy swoim członkom;
2.9.13. kupowanie lub nabywanie inną drogą niezbędnego dla swojej działalności mienia, nieruchomości oraz ziemi, korzystanie z tego mienia, zarządzanie i dysponowanie nim.
2.10. ZPL wspiera:
2.10.1. w ramach swoich możliwości i obowiązującego ustawodawstwa wszelką działalność gospodarczą, rolną, przetwórczą, przemysłową, budowlaną, handlową, usługową, turystyczną i in.;
2.10.2. zakładanie przedsiębiorstw lub przedsiębiorstwa już istniejące;
2.11. Dążąc do realizacji swoch celów i zadań ZPL prowadzi następującą działalność gospodarczą;
22.11 wydawnictwo książkowe;
22.12 wydawnictwo prasowe;
22.13 wydawanie czasopism i innych periodyków;
22.14 wydawnictwo nagraniowe;
22.15 inna działalność edytorska;
22.21 usługi drukarskie dla prasy;
22.22 inne usługi drukarskie;
22.32 odtwarzanie nagrań wizualnych;
55.21 prowadzenie domów noclegowych dla młodzieży i turystycznych schronisk górskich;
55.22 campingów łącznie z parkingami samochodowymi;
55.23 oferowanie innego tymczasowego schronienia;
63.30 biura turystyczne i działalność związaną z organizacją podróży; inne usługi świadczone turystom;
70.12 zakup i sprzedaż nieruchomości;
70.12.10 zakup i sprzedaż ziemi;
70.20 wynajmowanie nieruchomości, którymi dysponuje na mocy prawa własności lub innego;
71.10 wypożyczanie aut;
71.2 wypożyczanie innych środków transportowych;
71.21.30 wypożyczanie autokarów turystycznych;
71.33.20 wypożyczanie komputerów;
71.33.30 wypożyczanie kserokopiarek, powielaczy i sprzętu służącego do opracowania graficznego tekstów;
71.40 wypożyczanie innego, tu nie wymienionego, sprzętu osobistego i gospodarczego;
72.10 konsultacje w zakresie obsługi sprzętu technicznego;
72.50.30 remont i dogląd techniczny komputerów;
74.11.10 porady i reprezentacja prawna w trakcie spraw cywilnych i procesów karnych;
74.11.30 poradnictwo i konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów skierowywanych do instytucji prawnych;
74.14 działalność poradnicza w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania;
74.40 reklama;
74.85.30 tłumaczenia pisemne i ustne;
74.87 inna, tu nie wskazana, działalność gospodarcza;
80.42 szkolenia dla dorosłych i inne, tu nie wskazane;
91.32.20 działalność organizacji młodzieżowych;
91.33. działalność innych, tu nie wskazanych organizacji;
92.20.10 emitowanie programów radiowych i telewizyjnych;
92.20.20 produkcja programów radiowych i telewizyjnych;
92.3 inna działalność rozrywkowa;
92.31.20 działalność koncertowa;
92.33 organizowanie kiermaszy i innych rozrywek na otwartym powietrzu;
92.34 inna, tu nie wskazana, działalność rozrywkowa;
92.40 działalność agencji informacyjnych;
92.51 działalność bibliotekarska i archiwalna;
92.61 działalność na arenach sportowych i stadionach;
92.62 inna działalność sportowa;
92.72 inna, tu nie wskazana, działalność, związana z organizacją wypoczynku i rekreacją;
93.04 działalność w zakresie podnoszenia kondycji fizycznej;
93.05 inna, tu nie wskazana, działalność usługowa.

 

Artykuł 3
PRAWA I OBOWIĄZKI ZPL

3.1. ZPL ma prawo:
3.1.1. posiadać zgodnie z obowiązującym prawem konta rozliczeniowe w bankach Republiki Litewskiej i zagranicznych;
3.1.2. w pełnym zakresie wykorzystywać należące do niego mienie i środki finansowe, zarządzać i dysponować nimi we wszystkich sytuacjach poza wyjątkami, przewidzianymi 3.1.3. zawierać umowy i podejmować zobowiazania;
3.1.4. przystępować do międzynarodowych organizacji;
3.1.5. otrzymywać i udzielać pomocy humanitarnej;
3.1.6. słownie, pisemnie i wszelkimi innymi sposobami rozpowszechniać informację nt. o własnej działalności, propagować cele i zadania ZPL;
3.1.7. zatrudniać pracowników, którzy mają prawo pobierać wynagrodzenie za wykonaną działalność (pracę), zatrudniać osoby, które będą pracowały w ZPL na zasadach społecznych;
3.1.8. zakładać fundacje i inne spółki oraz powoływać osoby prawne;
3.1.9. otrzymywać środki finansowe i inne mienie od zagranicznych organizacji państwowych, społecznych, pozarządowych, fundacji, także od osób fizycznych i prawnych Republiki Litewskiej i innych państw;
3.1.10. zgodnie z trybem, wyznaczonym w Kodeksie Cywilnym RL, reorganizować się, zakładać filie ZPL.
3.2. ZPL prowadzi księgowość, przekazuje finansowe sprawozdania ze swojej działalności stosownym instytucjom państwowym i zgodnie z ustawodawstwem płaci podatki.
3.3. ZPL ma prawo mieć również inne, nie wskazane w tym statucie, prawa i obowiązki, jeżeli członkowie ZPL uchwalą takowe na kolejnym lub nadzwyczajnym zjeździe i jeżeli nie będą one kolidowały z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i innymi aktami prawnymi.

Artykuł 4
CZŁONKOWIE ZPL, TRYB I WARUNKI ICH PRZYJMOWANIA,
WYSTĘPOWANIA BĄDŹ USUWANIA Z ZPL,
ZACHĘCANIE DO DZIAŁALNOŚCI

4.1. Członkami ZPL mogą być czynne osoby fizyczne i (lub) prawne, uznające niniejszy statut.
4.2. W imieniu osób, które chcą zostać członkami ZPL, jednak nie ukończyły 14 lat, podanie o przyjęcie do koła ZPL składają ich rodzice lub opiekunowie.
4.3. Osoby, które nie ukończyły lat 18, wynikające z przynależności do ZPL prawa i obowiązki zyskują w trybie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym.
4.4. Członkostwo w ZPL jest pozyskiwane:
4.4.1. poprzez złożenie pisemnego podania z prośbą o przyjęcie do ZPL w jednym z działających kół ZPL;
4.4.2. poprzez założenie na ogólnym zebraniu nowego koła ZPL i zarejestrowanie go w oddziale (filii) ZPL; warunkiem jest, by do nowego koła przystąpiły co najmniej 3 osoby.
4.5. Listy członków ZPL są dostępne do wglądu wszystkich członków ZPL.
4.6. Członkowie ZPL otrzymują legitymację, mogą też posiadać znaczek, którego wzór zatwierdza Rada ZPL, legitymacje członkowskie wydawane są za podpisem prezesa ZPL.
4.7. Członkowie ZPL mogą w dowolnej chwili wystąpić z ZPL.
4.8. Po wystąpieniu członka z ZPL dotychczasowe składki członkowskie oraz środki i mienie w inny sposób przekazane na rzecz ZPL nie są mu zwracane.
4.9. Za zasługi na rzecz realizacji celów osoba fizyczna bądź prawna uchwałą Zarządu ZPL może być odznaczona dyplomem honorowym lub uznania Zarządu Związku Polaków na Litwie.
4.10. Za zasługi na rzecz realizacji celów ZPL osoba fizyczna bądź prawna może być odznaczona dyplomem honorowym prezesa Związku Polaków na Litwie.
4.11. Za zasługi na rzecz realizacji celów ZPL osoba fizyczna bądź prawna uchwałą Zarządu ZPL może być odznaczona medalem Związku Polaków na Litwie „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie”.
4.12. Za zasługi szczególne na rzecz realizacji celów ZPL osobom fizycznym i prawnym, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, uchwałą Zarządu ZPL może być nadany tytuł Członka Honorowego Związku Polaków na Litwie.
4.13. Członkostwo w ZPL wygasa:
4.13.1. po przekazaniu prezesowi koła ZPL pisemnego podania o dobrowolnym wystąpieniu z ZPL;
4.13.2. po wydaleniu członka z ZPL na mocy decyzji organu zarządzającego koła ZPL, organu zarządzającego filii (oddziału) ZPL lub Zarządu ZPL, w wypadku, gdy usuwany członek nie przestrzega statutu ZPL lub swoim zachowaniem działa na szkodę ZPL;
4.13.3. w razie, jeżeli bez podania poważnej przyczyny członek ZPL do końca roku bieżącego nie uiścił opłat członkowskich za rok ubiegły.
4.14. Członek ZPL wydalony z ZPL decyzją koła, organu zarządzajacego filii (oddziału) ZPL lub Zarządu ZPL w ciągu 30 dni kalendarzowych od podjęcia tej decyzji poprzez Komisję Statutową ZPL może odwołać się od niej do Rady ZPL.
4.15. Decyzja o wydaleniu członka ZPL z ZPL, określona w artykule
4.13.2. nabiera mocy po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia jej podjęcia.

Artykuł 5
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZPL

5.1. Członkowie ZPL mają prawo:
5.1.1. do biernego i czynnego prawa wyborczego do wszystkich statutowych organów ZPL;
5.1.2. udziału w imprezach organizowanych przez ZPL;
5.1.3. reprezentowania ZPL, na zlecenie prezesa ZPL, Rady ZPL lub Zarządu ZPL, w państwowych, politycznych, pozarządowych i innych organizacjach, a także w środkach masowego przekazu;
5.1.4. udziału w dyskusjach na tematy omawiane przez ZPL, do zgłaszania pisemnych i słownych propozycji, uwag, poprawek;
5.1.5 zgłaszania Zarządowi ZPL i Radzie ZPL tematów do dyskusji;
5.1.6. przygotowania i zgłaszania pod obrady Zarządu ZPL projektów uchwał;
5.1.7. otrzymania interesującej go informacji na temat działalności Rady ZPL, Zarządu ZPL, filii (oddziałów) ZPL lub kół ZPL;
5.1.8. uczestniczenia w posiedzeniach Rady ZPL i Zarządu ZPL podczas gdy omawiane są tam kwestie zgłoszone przez członków ZPL, nie należących do Rady ZPL i Zarządu ZPL;
5.1.9. nieodpłatnego korzystania z prasy ZPL;
5.1.10. otrzymania wsparcia i pomocy, jeżeli ZPL ma możliwość ich okazania;
5.1.11 posiadania legitymacji i noszenia znaczka ZPL.
5.2. Obowiązki członków ZPL;
5.2.1. aktywny udział w realizacji celów i zadań ZPL;
5.2.2. przestrzeganie Statutu ZPL, decyzji organów ZPL;
5.2.3. regularne opłaty członkowskie ZPL;
5.2.4. przynależność do jednego z kół ZPL, udział w zebraniach koła.

 Artykuł 6
WŁADZE ZPL

6.1. Władzami ZPL są:
6.1.1. walne zgromadzenie członków – zjazd ZPL;
6.1.2. kolegialny organ zarządznia – Rada ZPL;
6.1.3. jednoosobowy organ zarządzania – prezes ZPL;
6.1.4. organy kolegialne;
6.1.4.1. Zarząd ZPL;
6.1.4.2. Komisja Statutowa ZPL;
6.1.4.3. Komisja Rewizyjna ZPL.

Artykuł 7
STRUKTURA ZPL

7.1. Podstawową jednostką organizacyjną ZPL jest koło, które może być założone w poszczególnych miejscowościach, dzielnicach miasta, zespołach pracowniczych lub kołach zainteresowań itd., gdzie co najmniej trzy osoby wyraziły chęć przystąpienia do ZPL.
7.2. Koła ZPL są rejestrowane bądź wykreślane z rejestru w filiach i oddziałach ZPL.
7.3. Kołem ZPL kieruje prezes wybrany na ogólnym zebraniu członków koła.
7.4. Zebranie ogólne członków koła ZPL może wybrać również zarząd koła.
7.5. Zebranie sprawozdawcze koła odbywa się raz do roku.
7.6. Koła, skupiające ponad 100 członków, zamiast zebrania ogólnego mają prawo organizować zebranie członków pełnomocnych przedstawicieli ZPL.
7.7.Strukturą nadrzędną nad kołem jest filia (oddział) ZPL.
7.8. Oddziały ZPL założone jako osoby prawne są uważane za oddziały ZPL posiadające osobowość prawną, których formą prawną jest asocjacja.
7.9. Filie (oddziały) ZPL są zakładane w rejonach i miastach w oparciu o podział terytorialno-administracyjny Republiki Litewskiej, pod warunkiem, że istnieją tam co najmniej trzy koła ZPL.
7.10. Działalność filii (oddziału) ZPL prowadzona jest w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin zatwierdzony przez Zarząd ZPL.
7.11. Przewodniczący filii (oddziału) ZPL i zarząd filii (oddziału) ZPL są wybierani podczas konferencji zwołanej przez członków kół, która powinna się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy lata.
7.12. Decyzję o terminie zwoływania w kołach ZPL zebrań sprawozdawczo-wyborczych podejmuje Rada ZPL.
7.13. Decyzję o terminie zwoływania zebrań sprawozdawczo-wyborczych w filiach (odziałach) ZPL podejmuje Rada ZPL.
7.14. Działalność filii (oddziału) ZPL może zostać wstrzymana na mocy decyzji Rady ZPL.
7.14.1. na prośbę filii (oddziału) ZPL;
7.14.2. gdy struktura filii (oddziału) ZPL nie odpowiada Statutowi ZPL;
7.14.3. gdy filia (oddział) ZPL poprzez swoją działalność narusza zasady Statutu ZPL i nie eliminuje wskazanych naruszeń bądź kontynuuje działalność po ostrzeżeniu Komisji Statutowej, że narusza statut i (lub) ustawodawstwo Republiki Litewskiej.
7.15. Filie (oddziały), których działalność decyzją Rady ZPL została wstrzymana, nie mogą zawierać porozumień lub przekazywać swojego mienia innym osobom fizycznym lub prawnym tak długo, aż dotycząca likwidacji tych filii (oddziałów) decyzja Rady ZPL zostanie potwierdzona lub odwołana na najbliższym zjeździe ZPL.
7.16. Mienie zlikwidowanej filii (oddziału) przechodzi na własność ZPL.
7.17. Organy ZPL podejmują decyzje drogą tajnego lub jawnego głosowania, w którym bierze udział co najmniej połowa mających prawo głosu członków.

Artykuł 8
ZJAZD ZPL

8.1. Zwyczajny lub nadzwyczajny zjazd ZPL zwołuje Rada ZPL:
8.1.1. zwyczajny zjazd ZPL jest zwoływany nie rzadziej niż raz na trzy lata;
8.1.2. nadzwyczajny zjazd ZPL jest zwoływany na pisemną prośbę co najmniej 1/3 członków ZPL, złożoną w Radzie ZPL.
8.2. Zjazd członków ZPL:
8.2.1. wysłuchuje i zatwierdza sprawozdania prezesa ZPL, Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej ZPL;
8.2.2. omawia i zatwierdza program działalności ZPL, przygotowany przez Radę ZPL;
8.2.3. może zmieniać Statut ZPL;
8.2.4. wybiera prezesa ZPL, a na wniosek prezesa ZPL – wiceprezesa ZPL. Prezes ZPL i wiceprezes ZPL są członkami Rady ZPL;
8.2.5. wybiera Radę ZPL;
8.2.6. wybiera Komisje Rewizyjną ZPL;
8.2.7. wybiera Komisję Statutową ZPL;
8.2.8. określa tryb wybierania organów zarządzania ZPL;
8.2.9. podejmuje decyzje w kwestii likwidacji filii (oddziałów) ZPL, reorganizacji bądź rozwiązania ZPL, likwidacji mienia ZPL;
8.2.10. może przekazać część swoich pełnomocnictw kolegialnemu organowi ZPL zgodnie z trybem przewidzianym w Ustawie RL o stowarzyszeniach, Kodeksie Cywilnym RL i innych aktach prawnych.
8.3. Decyzja zjazdu o zmianie Statutu ZPL i (lub) zatwierdzeniu nowej redakcji statutu uważana jest za prawomocną po tym, gdy poparło ją 2/3 uczestniczących w zjeździe delegatów.
8.4. Decyzje ZPL w kwestii likwidacji filii (oddziałów) ZPL, reorganizacji bądź rozwiązania ZPL uważane są za prawomocne po tym, gdy poparło je 2/3 uczestniczących w zjeździe delegatów ZPL.
8.5. Decyzje zjazdu ZPL (poza wymienionymi w punktach 8.3. i 8.4. niniejszego statutu) uważane są za prawomocne, gdy poparła je zwyczajna większość biorących udział w zjeździe delegatów.
8.6. Głosy delegatów ZPL, którzy w trakcie głosowania wstrzymali się od głosu, nie są liczone, traktuje się je jako nieważne.
8.7. Decyzje zjazdu ZPL posiadają moc prawną, jeżeli w zjeździe wzięło udział więcej niż 1/2 delegatów.
8.8. W razie braku na zjeździe ZPL kworum, zjazd ZPL zwołuje się powtórnie:
8.8.1. powtórny zjazd ZPL Rada ZPL zwołuje nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od terminu zjazdu, który się nie odbył;
8.8.2. powtórny zjazd ZPL ma prawo podjąć decyzje, wynikające wyłącznie z harmonogramu przygotowanego na zjazd, który się nie odbył;
8.8.3. uważa się, że powtórny zjazd ZPL odbył się nawet wówczas, niezależnie od tego czy uczestniczyła w nim przewidziana w statucie liczba delegatów na zjazd ZPL.

Artykuł 9
RADA ZPL

9.1. Rada ZPL jest kolegialnym organem zarządzania.
9.2. Radę ZPL wybiera zjazd ZPL.
9.3. Rada ZPL w okresie między zjazdami ZPL jest naczelnym organem zarządzania ZPL, który posiada wszystkie uprawnienia zjazdu, poza dotyczącymi zmiany Statutu ZPL i likwidacji bądź rozwiązania organizacji.
9.4. Rada ZPL składa się z 30 osób.
9.5. Rada ZPL wybierana jest na okres trzech lat, jej pełnomocnictwa wygasają po złożeniu na zjeździe ZPL sprawozdania z działalności zarządzającego organu ZPL w trybie zgodnym z niniejszym statutem.
9.6. Przewodniczącym Rady jest prezes ZPL.
9.7. Rada ZPL:
9.7.1. przygotowuje projekt regulaminu zjazdu ZPL, projekty dokumentów, określa normy przedstawicielstwa i informuje członków ZPL o zwoływanym zjeździe ZPL w oparciu o tryb ustalony w niniejszym statucie;
9.7.2. wybiera Zarząd ZPL;
9.7.3. wybiera sekretarza Zarządu ZPL;
9.7.4. powołuje redaktora gazety ZPL;
9.7.5. powołuje głównego księgowego ZPL;
9.7.6. zarządza i powiela majątek ZPL, zatwierdza roczny budżet ZPL;
9.7.7. zatwierdza przygotowane przez Zarząd ZPL doroczne sprawozdanie finansowe ZPL;
9.7.8. wstrzymuje działalność prezesa koła ZPL i (lub) prezesa filii (oddziału) ZPL, gdy ci nie dostosowują się do wskazówek, dotyczących eliminacji naruszeń lub kontynuują działalność po ostrzeżeniu Komisji Statutowej, że naruszają statut i (lub) ustawodawstwo Republiki Litewskiej;
9.7.9. wstrzymuje działalność filii (oddziału) ZPL w trybie ustalonym w niniejszym statucie;
9.7.10. powołuje stałe lub tymczasowe komisje i (lub) grupy robocze do badania poszczególnych problemów, zatwierdza kierowników stałych lub tymczasowych komisji i (lub) grup roboczych;
9.7.11. wyznacza przedstawicieli ZPL, którzy reprezentują ZPL na terytorium Republiki Litewskiej i poza jej granicami;
9.7.12. posiada wyjątkowe prawo do podejmowania decyzji i ogłaszania oświadczeń w ważnych związanych z ZPL kwestiach;
9.7.13. na podstawie kierunków działań, nakreślonych podczas zjazdu ZPL, układa roczne plany działalności i realizuje decyzje zjazdu ZPL;
9.7.14. zatwierdza regulaminy filii (oddziałów);
9.7.15. na podstawie rekomendacji Komisji Statutowej ZPL bądź z własnej inicjatywy nadaje miano Członka Honorowego ZPL;
9.7.16. w trybie ustalonym w niniejszym statucie przyznaje nagrody;
9.7.17. usuwa członków Rady ZPL i (lub) członków ZPL;
9.7.18. wyznacza materialnie odpowiedzialne osoby, uprawnione do wykonywania finansowych operacji i odpowiedzialne za wykorzystanie środków ZPL zgodnie z przeznaczeniem;
9.7.19. zwołuje posiedzenia, gdy jest to konieczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku;
9.7.20. wstrzymuje działalność tych członków Zarządu ZPL, którzy bez poważnej przyczyny opuścili posiedzenie Zarządu ZPL trzy razy z rzędu lub pięć razy w ciągu okresu, na jaki zostali wybrani;
9.7.21. wstrzymuje działalność i pełnomocnictwa prezesa ZPL, jeżeli prezes ZPL narusza Statut ZPL;
9.7.22. prowadzi inną działalność, do której została upoważniona przez zjazd ZPL, lub przewidzianą w niniejszym statucie i zgodną z ustawodawstwem i aktami prawnymi.

Artykuł 10
PREZES ZPL

10.1. Prezes ZPL:
10.1.1. jest wybierany wyłącznie z grona delegatów zjazdu ZPL;
10.1.2. jest wybierany na okres trzech lat, a jego pełnomocnictwa wygasają po złożeniu na zjeździe ZPL sprawozdania z działalności ZPL;
10.1.3. reprezentuje ZPL;
10.1.4. jest przewodniczącym Rady ZPL;
10.1.5. jest przewodniczącym Zarządu ZPL;
10.1.6. zgłasza zjazdowi ZPL kandydatów na stanowisko wiceprezesa (wiceprezesów) ZPL;
10.1.7. zgłasza zjazdowi ZPL kandydatów do Rady ZPL, wytypowanych na konferencjach oddziałów (filii), jak też z własnej inicjatywy; organizuje działalność Rady ZPL w okresie między zjazdami;
10.1.8. organizuje działalność Zarządu ZPL w okresie między zjazdami;
10.1.9. przyjmuje do pracy i zwalnia pracowników ZPL, zawiera z nimi umowy o pracę;
10.1.10. ogłasza i organizuje ogłaszanie informacji publicznej;
10.1.11. przedstawia zjazdowi ZPL sprawozdanie z działalności ZPL;
10.1.12. aktywizuje działalność członków ZPL;
10.1.13. zgłasza Radzie ZPL kandydatów do Zarządu ZPL;
10.1.14. zwołuje posiedzenia Rady ZPL i (lub) Zarządu ZPL zgodnie z trybem przewidzianym w niniejszym statucie.

Artykuł 11
ZARZĄD ZPL

11.1. Zarząd ZPL jest organem kolegialnym.
11.2. Zarząd ZPL składa się z 5 osób.
11.3. Zarząd ZPL wybierany jest na okres trzech lat, jego pełnomocnictwa wygasają po złożeniu na zjeździe ZPL sprawozdania z działalności zarządzającego organu ZPL w trybie zgodnym z niniejszym statutem.
11.4. Zarząd ZPL na pierwszym zwołanym po zjeździe ZPL posiedzeniu wybiera Rada ZPL.
11.5. Przewodniczącym Zarządu ZPL jest prezes ZPL.
11.6. Zarząd ZPL:
11.6.1. składa Radzie ZPL doroczne sprawozdanie ze swojej działalności;
11.6.2. przygotowuje doroczne sprawozdania finansowe ZPL i przedstawia je Radzie ZPL;
11.6.3. ma prawo podejmowania decyzji i ogłaszania oświadczeń w ważnych związanych z ZPL kwestiach;
11.6.4. obraduje w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu;
11.6.5. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania prezesa ZPL i etatowych pracowników ZPL o wykonaniu rocznego programu;
11.6.6. w trybie ustalonym w niniejszym statucie przyznaje odznaczenia.

Artykuł 12
KOMISJA STATUTOWA ZPL

12.1. Komisja Statutowa ZPL składa się z 5 osób.
12.2. Komisję Statutową ZPL wybiera zjazd ZPL.
12.3. Do Komisji Statutowej ZPL mogą należeć wyłącznie członkowie ZPL.
12.4. Członkowie Komisji Statutowej ZPL są wybierani jedynie z grona delegatów na zjazd ZPL.
12.5. Komisja Statutowa ZPL:
12.5.1. rozstrzyga wewnętrzne spory w ZPL i ocenia wykroczenia, popełnione przez członków ZPL;
12.5.2.rozpatruje pisemne podania i (lub) prośby członków ZPL;
12.5.3. przygotowuje propozycje, dotyczące uzupełnień i zmian w Statucie ZPL;
12.5.4. w razie wykrycia, że jakieś prawne przyjęte przez organa zarządzania ZPL decyzje i akty są niezgodne z ustawodawstwem Republiki Litewskiej, innymi aktami prawnymi, informuje o tym organa zarządzania ZPL;
12.5.5. ma prawo zgłaszać Radzie ZPL kandydatów do tytułu Członka Honorowego ZPL;
12.5.6. prowadzi inną zgodną z ustawodawstwem i aktami prawnymi działalność, do której została upoważniona przez zjazd ZPL, jak też przewidzianą w niniejszym statucie.

Artykuł 13
KOMISJA REWIZYJNA ZPL

13.1. Komisja Rewizyjna ZPL składa się z 5 osób.
13.2. Komisję Rewizyjną ZPL wybiera zjazd ZPL.
13.3. Do Komisji Rewizyjnej ZPL mogą należeć wyłącznie członkowie ZPL.
13.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej ZPL są wybierani wyłącznie z grona delegatów na zjazd ZPL.
13.5. Komisja Rewizyjna ZPL nadzoruje działalność finansową i gospodarczą ZPL poprzez obowiązujące coroczne audyty, o wynikach kontroli informuje Radę i Zjazd ZPL.

Artykuł 14
MAJĄTEK I ŹRÓDŁA DOCHODÓW ZPL

 14.1. Na majątek ZPL składają się:
14.1.1.składki członkowskie ZPL (nie mniejsze niż w wysokości 1 lita płacone raz do roku; a dla uczniów, studentów i emerytów – nie mniejsze niż 0,5 lita płacone raz do roku), z czego 25 proc. przekazywanych jest Zarządowi ZPL, 25 proc. do oddziału (filii) ZPL i 50 proc. zostaje w kole ZPL, w którym składka jest pobierana;
14.1.2. posiadane zgodnie z prawem własności budynki, sprzęt, drukarnie, środki transportu, obiekty socjalne i służące pomocy charytatywnej, także inny majątek niezbędny do realizacji celów i zadań ZPL, który może być nabyty za środki należące do ZPL, także środki pochodzące z darowizn, spadków i pozyskane w inny legalny sposób;
14.1.3. dochody pozyskane w drodze gospodarczej, kulturalnej, wydawniczej działalności ZPL, a także środki potrącone z dochodów przedsiębiorstw ZPL, darowizn i zapisów pochodzących od osób fizycznych, organizacji i fundacji charytatywnych, odsetki przedsiębiorstw kredytowych, w których przechowywane są środki ZPL i inne pozyskane zgodnie z prawem środki finansowe;
14.1.4. wyasygnowane przez instytucje państwowe, rządowe i samorządowe, fundacje i inne osoby prawne docelowe środki na realizację konkretnych programów kulturalnych, oświatowych, sportowych, związanych z ochroną zdrowia i innych.
14.2. Zobowiązania materialne w imieniu ZPL podpisują prezes ZPL, wiceprezes ZPL i osoba odpowiedzialna materialnie.
14.3. Rok finansowy ZPL zaczyna się 1 stycznia, a kończy – 31 grudnia.

Artykuł 15
TRYB ZAKŁADANIA I ROZWIĄZYWANIA FILII,
PRZEDSTAWICIELSTW I ODDZIAŁÓW ZPL

15.1. ZPL ma prawo zakładać filie i przedstawicielstwa.
15.2. Filia ZPL jest pododdziałem ZPL z osobną siedzibą.
15.3. Filia ZPL nie jest osobą prawną i występuje w imieniu ZPL, jako osoby prawnej.
15.4. Filie ZPL są zakładane i likwidowane uchwałą Rady ZPL, która też zatwierdza ich regulamin.
15.5. Kierownicy filii są wybierani i (lub) odwoływani zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie filii.
15.6. Filie ZPL są rejestrowane, przerejstrowywane i likwidowane w trybie ustalonym w niniejszym statucie i zgodnie z ustawodawstwem RL.
15.7. Oddziały ZPL założone jako osoby prawne, których formą prawną jest asocjacja, są rejestrowane, przerejstrowywane i likwidowane w trybie ustalonym w niniejszym statucie i zgodnie z ustawodawstwem RL.

Artykuł 16
TRYB OGŁASZANIA KOMUNIKATÓW ZPL

16.1. Komunikaty o zwoływanym zjeździe ZPL oraz inne przewidziane w statucie ogłaszane są w ukazującym się w RL dzienniku „Kurier Wileński” lub wysyłane listem poleconym ZPL bądź wręczane za podpisem każdemu członkowi ZPL.
16.2. Decyzję o formie ogłaszania komunikatów na temat zwołania zjazdu ZPL podejmuje Rada ZPL.
16.3. O przekształcaniu, reorganizacji lub rozwiązaniu ZPL za pośrednictwem listu poleconego lub komunikatu wręczonego za podpisem informowany jest każdy członek bądź wierzyciel ZPL, informacja ta jest też jednorazowo ogłaszana w „Kurierze Wileńskim”.
16.4. Dowolne wysyłane przez ZPL komunikaty lub odpowiedzi adresatom uważa się za doręczone właściwie, jeżeli dotarły do adresata przed upływem terminu, wyznaczonego na przygotowanie konkretnej odpowiedzi lub komunikatu.

Artykuł 17
ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA I ROZWIĄZANIA ZPL

17.1. ZPL jest przekształcany, rozwiązywany (reorganizowany i likwidowany) w trybie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym Republiki Litewskiej.
17.2. ZPL nie może być jednocześnie przekształcany i reorganizowany.
17.3. W razie, gdyby w ZPL zostało mniej niż trzech członków, ZPL powinien o takim zmniejszeniu się ich liczby nie później niż w ciągu trzydziestu dni poinformować Urząd Rejestracji Osób Prawnych zgodnie z regulaminem Urzędu Rejestracji Osób Prawnych.
17.4. Pozostały majątek i środki finansowe ZPL, w trybie ustalonym przez ustawodawstwo, po pokryciu wszystkich dotyczących części majątku ZPL roszczeń wierzycieli i nie przerastających składki członkowskiej roszczeń członków ZPL, do czasu wyrejestrowania ZPL w Urzędzie Rejestracji Osób Prawnych, jest przekazywany innemu lub innym wskazanym przez zjazd lub sąd, które podjęły decyzję o rozwiązaniu ZPL, publicznym osobom prawnym.
17.5. Likwidator ZPL jest zobowiązany:
17.5.1. w trybie ustalonym w artykule 16 niniejszego statutu ogłosić informację o rozwiązaniu ZPL i przekazać do Urzędu Rejestracji Osób Prawnych dokumenty potwierdzające decyzję o rozwiązaniu oraz swoje dane;
17.5.2. ułożyć bilans na początek okresu likwidacji;
17.5.3. w trybie określonym w litewskim ustawodawstwie i innych aktach prawnych przekazać pozostałe mienie;
17.5.4. sporządzić akt o likwidacji ZPL;
17.5.5. zgodnie z trybem ustalonym w ustawie Republiki Litewskiej o archiwach przekazać na przechowanie dokumenty ZPL;
17.5.6. przekazać do Urzędu Rejestracji Osób Prawnych akt o likwidacji ZPL i inne niezbędne do wyrejestrowania ZPL dokumenty;
17.5.7. wypełnić inne zobowiązania, zawarte w ustawie Republiki Litewskiej o asocjacjach i w Kodeksie Cywilnym.

Artykuł 18
TRYB ZMIANY STATUTU ZPL

18.1. Prawo do zmiany Statutu ma Zjazd ZPL.
18.2. Statut ZPL zmienia się kwalifikowaną większością głosów, która nie może być mniejsza niż dwie trzecie wszystkich głosów, oddanych przez obecnych delegatów zjazdu.
18.3. Pod zmienionym statutem podpis składa prezes ZPL lub osoba upoważniona przez zjazd ZPL.
18.4. Zmieniony statut nabiera mocy prawnej po zarejestrowaniu go w Urzędzie Rejestracji Osób Prawnych.

Artykuł 19
ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

19.1. Pozostałe, nie opisane i nie wymienione w tym statucie kwestie, ZPL rozstrzyga w oparciu o litewskie ustawodawstwo i inne akty prawne Republiki Litewskiej.

Statut został przyjęty i podpisany na jedenastym zjeździe Związku Polaków na Litwie, który odbył się w Wilnie w dniu 20 maja 2006 roku

 

Prezes ZPL